English| 繁体 | 简体 股票代码:02017.HK

        功能委員                    
             - 董事會策略委員會職權範圍
                 - 董事會提名委員會職權範圍
                 - 董事會薪酬委員會職權範圍
                 - 董事會審核委員會職權範圍
        組織章程大綱
        組織章程細則