English| 繁体 | 简体 股票代码:02017.HK


        功能委员会                   
             - 董事会策略委员会职权范围
                 - 董事会提名委员会职权范围
                 - 董事会薪酬委员会职权范围
                 - 董事会审核委员会职权范围
        组织章程大纲
        组织章程细则